stanovy

GOLEM CLUB
podnikatelský diskusní klub
S T A N O V Y

GOLEM CLUB – podnikatelský diskusní klub (dále jen Klub) je právnickou osobou - sdružením podnikatelů v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění.
Cílem činnosti Klubu je ekonomická osvěta, zajištění prostoru pro diskusní fórum v oblastech vzdělávání, kultury, podnikání, politických i odborných informací, společenská činnost a navazování kontaktů nejen mezi podnikateli, ale i veřejností pomocí veřejně prezentovaných akcí ekonomického, kulturního a politického zaměření. Klub též poskytuje svoje prostory k jednání členům Klubu. Pro ekonomické a společenské vzdělávání členů Klubu zajišťuje Klub i podnájem prostor.

Sídlo Klubu je Na Perštýně 18, 110 00 Praha 1.
IČO: 411 932 53

1. Orgány Klubu:
1.1 Rada Klubu – řídí činnost Klubu a rozhoduje v běžných záležitostech chodu Klubu, zodpovídá za hospodaření Klubu. Všechna usnesení rady musí mít písemnou formu a musí být podepsána všemi členy rady.
Rada je tvořena 3 až 7 řádnými členy Klubu volenými členskou schůzí Klubu.
Rada Klubu je volena na dobu tří let.
Není-li rada Klubu zvolena, její působnost vykonává členská schůze.
1.2 Předseda a místopředseda Klubu – rada volí ze svých členů předsedu a místopředsedu Klubu veřejným hlasováním (není-li rada zvolena, volí předsedu a místopředsedu členská schůze). Předseda po dobu výkonu funkce jedná jménem Klubu, zavazuje Klub, řídí zasedání rady, svolává a řídí členskou schůzi Klubu. Řídí i besedy a vzdělávací akce Klubu. Místopředseda zastupuje předsedu v případech, kdy předseda nemůže jménem Klubu vystupovat a jednat, případně je-li pověřen předsedou k určitému jednání. Zavazovat Klub může místopředseda pouze tehdy, obdrží-li od předsedy Klubu specielní písemnou plnou moc s ověřeným podpisem.
Předseda může řízením příslušného jednání rady nebo členské schůze Klubu pověřit také libovolného člena rady, resp. Klubu.
1.3 Tajemník – rada volí tajemníka Klubu, přičemž návrh může podat každý řádný člen Klubu. Tajemník se zúčastňuje jednání rady i členské schůze Klubu, při těchto jednáních má poradní hlas. Tajemník zajišťuje akce Klubu, připravuje podklady pro jednání rady a členské schůze Klubu, zajišťuje a vede podklady k hospodaření Klubu a zodpovídá za jeho správnost. Plní i další úkoly tajemníka uvedené v těchto stanovách.
Tajemník nemusí být členem Klubu. O odměně tajemníka rozhoduje rada Klubu, resp. členská schůze.
1.4 Členská schůze – členská schůze je nejvyšším orgánem Klubu. Není-li zvolena rada Klubu, vykonává členská schůze i působnost rady Klubu. Zápisy z jednání členské schůze podepisuje předseda a místopředseda Klubu.

2. Jednání orgánů Klubu
2.1 Jednání rady - rada Klubu se schází nejméně jednou měsíčně. Jednání rady Klubu svolává písemně (e-mailem) předseda Klubu. Při hlasování ve všech záležitostech Klubu má každý člen rady jeden hlas. Rozhodnutí rady, včetně schválení čestného členství, musí být schváleno ve veřejném hlasování ¾ všech členů rady.
Každý člen rady má při jednáních a hlasování rady jeden hlas. Členství v radě je členstvím osobní povahy, tzn., že člen rady nemůže delegovat na jednání rady jinou osobu (nečlena rady), ani nemůže zmocnit jiného člena rady, aby ho na jednání rady zastupoval. V nutných případech je však možné hlasování „per rollam“ s tím, že svoje stanovisko k projednávané záležitosti musí člen rady, využívající jednání „per rollam“, zaslat předsedovi Klubu písemně (e-mailem) a potvrdit je na nejbližším zasedání rady.
2.2 Jednání pléna Klubu – členská schůze Klubu se schází minimálně dvakrát ročně. Členskou schůzi svolává písemně (e-mailem) předseda Klubu. Členská schůze rozhoduje o všech záležitostech Klubu, nejedná-li se o záležitosti, které jsou v působnosti rady. Členská schůze je oprávněna si vyhradit k rozhodování i záležitosti v obvyklé působnosti rady. Členská schůze je usnášeníschopná při účasti nadpolovičního počtu řádných členů a rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných řádných členů. Pokud není členská schůze usnášeníschopná ani po uplynutí 30 minut od svolaného začátku členské schůze, přestože řádní členové byli prokazatelně o konání členské schůze informování, má se za to, že členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna více než čtvrtina řádných členů. Pro schválení usnesení členské schůze je i potom nutný souhlas nadpoloviční většiny přítomných řádných členů.
Hlasování členské schůze Klubu je veřejné.
Tato ustanovení neplatí pro rozhodování o zániku Klubu, které se řídí postupem dle čl. 6 těchto stanov.
2.3 Z jednání rady i z jednání členské schůze Klubu pořizuje tajemník písemný zápis, podepisovaný předsedou a místopředsedou Klubu.

3. Členství a členové Klubu
Členové Klubu jsou jednak řádní, jednak čestní členové. Řádný člen Klubu může volit a být volen do rady Klubu, volit a být volen jako předseda nebo místopředseda Klubu, a hlasovat na členské schůzi Klubu. Čestný člen se může účastnit členské schůze s hlasem poradním. Členem Klubu může být jak fyzická, tak právnická osoba.
3.1 Řádný člen – kandidát na řádné členství v Klubu musí být doporučen nejméně dvěma řádnými členy Klubu a musí se sám čestně zaručit za jím uváděné osobní informace. Musí se zavázat, že bude respektovat stanovy Klubu a musí být shledán slušným a váženým občanem. Návrh na členství v Klubu se podává předsedovi Klubu.
Kandidát se stává řádným členem Klubu souhlasem rady na jejím jednání a s podmínkou, že do 14 kalendářních dnů od schválení členství uhradí celý členský roční příspěvek.
3.2 Řádní členové Klubu mají právo zúčastňovat se činnosti Klubu, hlasovat na jednáních Klubu, podávat připomínky a návrhy k činnosti, spolupracovat s radou, volit a být voleni do orgánů Klubu. Každý člen Klubu má při hlasování nebo volbách jeden hlas.
Členové Klubu musí být vždy loajální k zájmům Klubu.
3.3 Ukončení členství v Klubu může nastat buď z vlastního rozhodnutí člena Klubu, nebo vyloučením.
3.3.1 Rozhodnutí o ukončení členství předá člen Klubu radě písemně prostřednictvím tajemníka Klubu. Ukončení členství projedná rada a informuje členy na nejbližší schůzi Klubu.
3.3.2 Člen Klubu může být z Klubu vyloučen při porušení stanov nebo porušením etických zásad. Vyloučení člena Klubu projednává rada na základě svých vlastních informací nebo na základě informací kteréhokoliv člena Klubu. Vylučovaný člen má právo se jednání rady zúčastnit a má právo obhajovat svoji činnost. Oznámení o vyloučení člena klubu podává předseda Klubu na členské schůzi Klubu.
3.4 Pokud člen ukončí členství v Klubu nebo je vyloučen, členské příspěvky se nevrací, a to ani částečně.
3.5 Čestný člen – čestným členem Klubu se může stát význačný představitel společenského života, a to na návrh nejméně dvou řádných členů Klubu schválením radou Klubu. Čestný člen má pouze poradní hlas, může se zúčastňovat jednání Klubu, avšak nemá právo hlasovat.

4. Hospodaření Klubu
4.1 Hospodaření Klubu se řídí platným zákonem o účetnictví, zákonem o dani z příjmů a zákony souvisejícími. Na základě těchto zákonů vede Klub daňovou evidenci.
4.2 Klub hospodaří s prostředky získanými z členských příspěvků členů Klubu, eventuelně z dalších příspěvků.
4.3 Členská schůze rozhoduje o výši ročního členského příspěvku. Členský příspěvek musí být uhrazen v české měně, a to do 28.2 příslušného roku.
4.4 Hospodaření Klubu zajišťuje, řídí a kontroluje rada, přičemž postupuje s péčí řádného hospodáře. Pro zajištění odborných činností může rada použít služeb externích odborníků. Tajemník vede podklady k hospodaření Klubu, vykonává pokyny rady, spolupracuje s externími odborníky a informuje radu o závěrech této spolupráce.
Předseda Klubu nebo jím pověřený člen rady informuje členy Klubu o hospodaření Klubu na pravidelných členských schůzích Klubu.

5. Změna stanov
Stanovy je možné změnit na návrh člena Klubu nebo z důvodů požadavků zákona. Návrh na změnu stanov předkládá na svolané členské schůzi Klubu předseda Klubu, když nejméně jeden týden před jednáním členské schůze Klubu zašle tajemník e-mailem návrh změn stanov všem řádným členům Klubu.

6. Zánik Klubu
Při zániku Klubu se postupuje v souladu s ustanovením zákona č. 83/1990 Sb., v platném znění. Pokud nenastane rozpuštění Klubu pravomocným rozhodnutím MVČR dle ustanovení tohoto zákona, může Klub zaniknout dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením následujícím postupem:
6.1 Návrh na ukončení činnosti Klubu nebo jeho sloučení s jiným sdružením může podat v písemné formě společně nejméně 1/3 řádných členů Klubu prostřednictvím tajemníka Klubu. Návrh projedná rada na svém nejbližším jednání a následně ho přednese na jí svolané členské schůzi Klubu.
Návrh musí být projednán na členské schůzi za účasti více než 50 % řádných členů (není možné následné jednání členské schůze s nižším počtem přítomných), přičemž musí se zánikem Klubu souhlasit nejméně ¾ přítomných řádných členů Klubu veřejným hlasováním. Pokud není řádně svolaná členská schůze usnášeníschopná, tj. je přítomno méně než 50 % řádných členů Klubu, je možné svolat další členskou schůzi nejdříve po uplynutí tří měsíců od data konání předchozí schůze, a to i opakovaně.
6.2 Pokud dojde k rozpuštění Klubu zákonným rozhodnutím, postupuje se dle platného zákona. V tomto případě doporučí rada určenému likvidátorovi majetkové vypořádání převedením majetku na charitativní účely.
6.3 Všechna aktiva Klubu se při ukončení činnosti Klubu věnují na charitativní účely dle rozhodnutí ukončující členské schůze Klubu. Za převedení aktiv na charitativní účely zodpovídá rada. O převedení aktiv zpracuje rada písemný zápis podepsaný všemi členy rady, včetně příloh dokazujících, že aktiva byla převzata oprávněnými osobami.
6.4 Zánik Klubu oznámí předseda Klubu písemně do 15 dnů na MVČR. Předání oznámení na MVČR zajistí tajemník Klubu.


Tyto stanovy byly schváleny dne 29.11.2011 na členské schůzi Klubu s platností dnem schválení a účinností od 1.ledna 2012 a nahrazují původní stanovy Klubu ze dne 11.7.1991, ev.č. VSC/1-7163/91/K, MVČR.